Finnsteve Oy – konttiterminaalin simulointi

Tausta

Oy Finnsteve Ab on Helsingissä ja Turussa toimiva ahtausliike, joka on jo useita vuosia profiloitunut tehokkaaksi suuryksikköliikenteen operaattoriksi. Palvelutaso pyritään säilyttämään koko ajan asiakkaita tyydyttävänä. Tämän johdosta omasta toiminnasta haetaan jatkuvasti kehitystoimenpiteitä. Tietokoneelle laadittu simulointimalli on yksi niistä apuvälineistä, joilla parannuskohteita etsitään ja testataan. EP-Logistics on Finnsteven toimeksiannosta tarkastellut Helsingin Länsisataman konttiterminaalin toiminnan tehokkuutta.

Toimeksianto ja tulokset

Simuloinnilla oli kaksi erillistä tavoitetta. Ensimmäisenä tavoitteena oli simulointimallin avulla löytää toimenpiteet, joiden avulla saadaan nostetuksi nykyisten nostureiden nostotehoja ja näin parannettua laivojen palveluaikoja. Rajoitukseksi nosturitehojen nostamiselle asetettiin, että konttiterminaalissa asioivien autojen palvelutaso ei saisi heikentyä nykyisestä.

Toisena tavoitteena oli selvittää Länsisataman konttiterminaalin maksimikapasiteetti huomioiden tietyt rajoitukset, kuten konttikentän kapasiteetti, työkoneiden määrä ja autojen palveluaika.

Hyödyt

Simuloinnin avulla saatiin vastaukset seuraaviin kysymyksiin:

  • Millä toimenpiteillä laivojen palvelutasoa voidaan parantaa siten, että autojen palvelutaso ei heikenny nykyisestä?
  • Miten työkoneiden allokointi eri työtehtäviin vaikuttaa autojen ja laivojen palvelutasoon?
  • Mikä on konttiterminaalin maksimikapasiteetti?
  • Mikä on työkoneiden lukumäärä maksimikapasiteetilla?
  • Montako kaistaa tarvitaan portilla, jotta asetettu autojen palveluaika voidaan pitää?